เว็บไซต์สื่อกลางขายของออนไลน์ เพื่อชุมชน

โครงการระบบสารสนเทศชุมชน เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน รองรับนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล ในยุค Thailand ๔.๐ สู่การปฏิบัติจริง

ภายใต้โครงการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

               โดยการพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับการต่อยอดการให้บริการข้อมูลสินค้าชุมชนและเครือข่ายชุมชน การประชาสัมพันธ์ สินค้าชุมชนผ่านโซเชียลมีเดีย และการถ่ายทอดองค์ความรู้ ประสบการณ์จากชุมชนต้นแบบที่ใช้ระบบสารสนเทศสู่ชุมชนอื่นต่อไป

 

วัตถุประสงค์

1. เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับการต่อยอดการให้บริการข้อมูลสินค้าชุมชนและเครือข่ายชุมชน

2. เพื่อการประชาสัมพันธ์ สินค้าชุมชนผ่านโซเชียลมีเดีย

3. เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ ประสบการณ์จากชุมชนที่ใช้ระบบสารสนเทศสู่ชุมชนอื่นต่อไป