ขมุก

  • 500 บาท

กล่องใส่ของมีฝาปิด

กล่องข้าว

  • 500 บาท

ภาชนะไว้ใส่ข้าว,ข้าวเหนียว

ตบม้อน

  • 250 บาท

ตะกร้าใส่ของเบ็ดเตล็ด

กระเล็ด(ใหญ่)

  • 2,500 บาท

ไหใส่น้ำหรือสิ่งของชาวไทยทรงดำ (ใบใหญ่)

กระเล็ด(เล็ก)

  • 1,200 บาท

ไหใส่น้ำหรือสิ่งของชาวไทยทรงดำ (ใบเล็ก)

กระบุง

  • 300 บาท

ภาชนะไว้ใส่ข้าวหรือสิ่งของต่างๆ